Iz sadržaja rubrike
Digitalna knjižnica
E-katalog
U knjižnici do diplome
Zavičajna zbirka Bjelovariana
Pitajte knjižničare
Građa za povijest školstva
BOŽIČEVIĆ, M.: Od Garića do...
PRIGODNI govori
TRNSKI, I.: Svakolika mu djela
PERVENCI, Petar Preradović
Petar Preradović
E-lista

Prijavite se na našu e-listu i primajte obavijesti o našem radu

Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar › obavijesti › natjechaj_za_imenovanje_ravnatelj_ica_narodne_knjizhnice_petar_preradovi_bj

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelj/ica Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar


Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 19/1, 98/19) i članka 24. Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, Upravno vijeće Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelj/ica Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar na određeno vrijeme; - 1 izvršitelj/ica

Za ravnatelja/icu Knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Statutom Knjižnice.

Potrebni stručni uvjeti:
-osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
-najmanje pet godina rada u knjižnici,
-položen stručni knjižničarski ispit,
-odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
-uz prijavu potrebno predložiti četverogodišnji program rada Knjižnice

Na javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, dužan/na je pored dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan i priložiti dokaze propisane čl. 103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pripadnici/nice nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem odredbe članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj manjini.

Uz pisanu prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati za natječaj kandidati/nje su dužni priložiti:
- životopis (potpisan);
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice);
- elektronički zapis ili potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano od dana objave natječaja).
-Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi dokaz o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj

Odluku o imenovanju ravnatelja/ice donosi Gradsko vijeće Grada Bjelovar.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:
Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 11
43000 Bjelovar
s naznakom „Za Natječaj“

Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je najkasnije 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 003-1/20-01
URBROJ: 2103/01-12-01-20-02

Natječaj NN 21/2020
26.2.2020.« Prethodni članak: ZAVRŠENA PRVA FAZA DIGITALIZACIJE BJELOVARSKOG LISTA

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: BIOLOGIJA NA DLANU - Započinje novi ciklus projekta ZNANOST DJECI