Matična služba


Trg Eugena Kvaternika 11 (prizemlje)

Tel.: 043-243-624

Voditelj Županijske matične službe: Ilija Pejić
Županijska matična služba Narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar ostvaruje svoju temeljnu i razvojnu djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama (NN 105/97, 104/00), odnosno Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01).

Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnoga rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse a radi što kvalitetnijeg obav¬ljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.

Županijska matična narodna knjižnica obavlja temeljnu matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u županiji s osnovnim zadatkom unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.

Županijska matična narodna knjižnica obavlja sljedeće poslove:

a) Temeljne poslove

- nadzire stručni rad narodnih i školskih knjižnica na pod¬ručju županije izravnim uvidom u njihov rad i na temelju izvješća što ih knjižnice dostavljaju na njezin zahtjev;
- prati rad narodnih i školskih knjižnica u županiji, proučava njihovo stanje i potrebe, njihov ustroj, poslovanje i načine rada te o tome redovito izvješćuje osnivače, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvjete i športa;
- savjetuje knjižnice i predlaže rješenja o stručnom radu, stručnom uređenju i jedinstvenom poslovanju radi dostizanja propisanih standarda;
- potiče knjižnice na sustavnu izgradnju ukupnih zbirki, posebice zbirki na drugim medijima;
- koordinira rad knjižnica na području svoje matičnosti te potiče suradnju među knjižnicama radi racionalnijeg djelovanja knjižničnog sustava i korištenja zajedničkih informacijskih izvora;
- savjetodavno pomaže knjižnicama i osnivačima knjižnica u rješavanju prostornih problema, ustroju novih odjela i službi uvažavajući propisane standarde;
- potiče stručno usavršavanje knjižničnog osoblja na području svoje matičnosti;
- potiče i sudjeluje u zaštiti knjižne građe koja ima svojstvo kulturnog dobra ili raritetnog primjerka, a nalazi se u narodnim i školskim knjižnicama županije;
- obavlja druge temeljne poslove matične djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama.

b) Razvojne poslove
- izrađuje dugoročne razvojne planove pojedinih knjižnica i sustava knjižnica na osnovi njihovih stvarnih potreba u skladu sa propisanim standardima, skrbi o ravnomjernom razvoju knjiž¬nične djelatnosti u županiji te sa svime upoznaje nadležna nadređena upravna i stručna tijela;
- skrbi o izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije, najprimjerenijim organizacijskim oblicima mreže, posebice o osnivanju novih knjižnica;
- surađuje u projektiranju i opremi prostora narodnih i školskih knjižnica, posebice pri izgradnji novih knjižnica, škola i sl.;
- pomaže knjižnicama pri uvođenju novih načina rada, novih oblika poslovanja, novih tehnologija, upućuje djelatnike u nove i složenije poslove;
- predlaže program informatizacije pojedinih knjižnica, njihovo povezivanje s matičnom i ostalim knjižnicama u knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske u suradnji s drugim specijaliziranim ustanovama i službama;
- samostalno ili u suradnji s drugima organizira savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog usavršavanja i trajnog obrazovanja knjižničnog osoblja;
- surađuje u stručnim projektima koje na razini države pokreće Nacionalna i sveučilišna knjižnica;
- obavlja i druge razvojne poslove matične djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama.

Županijska matična narodna knjižnica organizira i obavlja poslove matične djelatnosti surađujući pri tome s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama, kao i drugim knjižnicama i ustanovama koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, dokumentacije i informacijskih službi u Republici Hrvatskoj.


« Prethodni članak: Služba nabave i obrade

 objavi | ispiši | pošalji